• Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO,  SERWISU ORAZ ZAMÓWIEŃ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2. DEFINICJE
§3. WYMAGANIA TECHNICZNE
§4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
§5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
§6. DOSTAWA
§7. GWARANCJA
§8. REKLAMACJE
§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§10. DANE OSOBOWE
§11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
§12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI (B2B)
§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 2 WARUNKI GWARANCJI

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sprzedającym sprzętu zamówionego drogą elektroniczną zarówno poprzez stronę https://www.fasanio.pl , jak też mailowo na adresy firmowe @fasanio.pl jest Artur Aniserowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FASANiO® Artur Aniserowicz zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą FASANiO® Artur Aniserowicz z siedzibą w Rzeszowie, ul. Bieszczadzka 10 a, 35-082Rzeszów NIP: 7642305733, REGON: 301374354, adres e-mail:
 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedającym:
 3. adres pocztowy: 35-082 Rzeszów, ul. Bieszczadzka 10 a
 4. numer telefonu : +48 798 828744,
 5. adres poczty elektronicznej: biuro@fasanio.pl
 6. Regulamin określa m.in. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez formularz zamówień na stronie https://sklep.fasanio.ploraz drogą mailową, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Każdy Klient korzystający ze strony https://sklep.fasanio.pl,bądź składający zamówienie poprzez formularz zamówień, sklep lub poprzez e-mail zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Warunkiem zawarcia umowy Klienta ze Sprzedającym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 9. Produkty oferowane na stronie internetowej https://fasanio.ploraz w sklepie https://www.sklep.fasanio.plsą nowe, wolne od wad i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§2. DEFINICJE

Regulamin - niniejszy regulamin  sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Sklep - sklep internetowy www.sklep.fasanio.pl prowadzony przez Sprzedającego pod adresem https://sklep.fasanio.pl.

Formularz zamówienia– formularz dostępny na stronie internetowej https://www.fasanio.pl  umożliwiający złożenie Zamówienia.

Zamówienie - oświadczenie woli  Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedającym.

Sprzedający  – FASANiO® Artur Aniserowicz z siedzibą w Rzeszowie, ul. Bieszczadzka 10 a, 35-082Rzeszów, NIP: 7642305733, REGON: 301374354.

Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolnośćprawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej https://www.fasanio.pl bądź mailowo na adresy @fasanio.pl.

Produkt – dostępne na stronie internetowej https://www.fasanio.pl produkty, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.

Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedającym  za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Termin realizacji zlecenia – data wysłania  produktu  do Klienta

Dzień  roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z formularza zamówień oraz ze Sklepu niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet, JavaScript oraz pliki Cookies, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz  klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

§4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEZ SKLEP
 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu oraz https://fasanio.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu oraz https://fasanio.plpodana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronach Sklepu oraz https://www.fasanio.pl wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru jest wyrażona w złotych polskich czy w Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia, że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich.
 3. Cena nie zawiera kosztów dostawy, wniesienia, montażu, szkolenia w zakresie obsługi zakupionego Produktu.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu oraz https://fasanio.pljest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie Sklepu oraz https://www.fasanio.pl, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu oraz https://fasanio.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 6. W celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek podania wszelkich wymaganych w formularzu danych zgodnie z prawdą.

 

7. Zamówienia można składać za pomocą:

 

 1. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu. Założenie konta wiąże się z zaakceptowaniem Regulaminu konta, który znajduje się w odrębnym regulaminie umieszczonym na końcu niniejszego dokumentu.
 2. Sprzedający realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

 1. Średni przewidywany termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od daty zaksięgowania pełnej należności na koncie Sprzedawcy. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w zależności od aktualnego stanu magazynowego, o czym Sprzedający niezwłocznie zawiadamia Klienta.

 

 

 Zawarcie Umowy Sprzedaży.

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedającego sposobami. Złożenie zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu, polityki prywatności oraz wyrażeniu zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi jego otrzymanie w formie wiadomości elektronicznej e-mail. Stanowi to jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Sprzedającego i nie kreuje zobowiązań po stronie Klienta ani Sprzedającego. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zawiera:

 

 • potwierdzenie wybranego w zamówieniu towaru,
 • niniejszy Regulamin wraz z warunkami gwarancji oraz pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy wraz z przykładowym wzorem oświadczenia o odstąpieniu znajdującymi się w niniejszym regulaminie.

 

 1. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. W szczególności warunkiem Potwierdzenia realizacji Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.
 2. Sprzedający potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia wysyłając do Klienta Potwierdzenie Zamówienia.

 

 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Klienta Potwierdzenia Zamówienia , umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Klientem mocy wiążącej. W e-mailu potwierdzającym zamówienie Klient otrzymuje:

 

 • fakturę proformę z terminem zapłaty do 3 dni roboczych,
 • określenie możliwego terminu realizacji zlecenia po opłaceniu zamówienia.
 • Sprzedający potwierdzi Klientowi zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 • Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w par. 4 pkt. 15 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Sprzedający przekazuje potwierdzenie (o którym mowa powyżej) Klientowi będącemu konsumentem - w przypadku umowy zawartej na odległość – utrwalone na trwałym nośniku.
 • Każda Umowa Sprzedaży jest potwierdzana dowodem zakupu (faktura), który jest dołączany do przesyłki. Jeśli Klient życzy sobie otrzymać fakturę wystawioną na przedsiębiorstwo, należy uzupełnić wszystkie dane potrzebne do jej wystawienia w formularzu zamówienia w polu „Dane do faktury”.
 • Warunkiem realizacji Zamówienia jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedającego. Po otrzymaniu zaksięgowanej wpłaty Sprzedający rozpocznie proces realizacji zlecenia zgodnie z Zamówieniem.
 • W przypadku braku zaksięgowanej wpłaty w określonym terminie, Zamówienie jest anulowane automatycznie, bądź poprzedzone telefonem kontaktowym ze strony Sprzedającego.

 

§5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedający umożliwia płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedającego  PL10160014621883987060000001
  (BNP PARIBAS) FASANiO Artur Aniserowicz ul. Bieszczadzka 10 a, 35-082 Rzeszów, NIP: 7642305733. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia podany w e-mailu stanowiącym Potwierdzenie zamówienia wysłanym na adres użyty w formularzu zamówienia.
 2. Za złożone zamówienie w Sklepie można płacić sposobami dostępnymi w sklepie na stronie https://sklep.fasanio.pl
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie bądź przez stronę https://fasanio.plakceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§6. DOSTAWA
 1. Koszt dostawy produktu jest uzależniony od wielkości zamówienia i umieszczony jest w formularzu zamówienia.
 2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w umówionym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.
 4. W momencie przekazania towaru przewoźnikowi Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu zamówienia.

§7. GWARANCJA

 1. Sprzedający jest producentem Produktów i ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w dokumencie WARUNKI GWARANCJI będącym załącznikiem do Regulaminu.
 2. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu, czyli faktura.


§8. REKLAMACJE

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Klienta będącego konsumentem stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 2. Wobec kupującego nie będącego Konsumentem, Sprzedający nie odpowiada na podstawie przepisów dotyczących rękojmi rzeczy sprzedanej.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 4. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fasanio.pllub pisemnie na adres: ul. Bieszczadzka 10 a, 35-082 Rzeszów.
 5. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.
 6. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Bieszczadzka 10 a, 35-082 Rzeszów.
 7. Klient odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności przewoźnika z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 8. Sprzedający ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 9. W przypadku uznania reklamacji Klienta, Sprzedający pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 

 

§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 

 • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 • W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, korzystając z danych podanych w § 1 Regulaminu, które może zostać wysłane pocztą lub drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres : biuro@fasanio.pl.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie,
  o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych.
 • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego w załączniku 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedający niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 • Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy na adres wskazany w par. 1 regulaminu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem 14 dni.
 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść.
 3. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedający dokona na konto bankowe, jakie zostało przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży nie obowiązuje w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.).
 9. Zawierając umowę Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 

 

§10. DANE OSOBOWE
 1. Złożenie zamówienia w formularzy zamówień, bądź drogą mailową jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę FASANiO® Artur Aniserowicz danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z formularza zamówień bądź drogą mailową jest FASANiO® Artur Aniserowicz z siedzibą w Bieszczadzka 10 a, 35-082 Rzeszów.
 3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedającego zawiera polityka prywatności zamieszczona na stronie internetowej https://fasanio.pl
 5. FASANiO® Artur Aniserowicz informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Klienta Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez FASANiO® Artur Aniserowicz dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

 

§11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie nazwy handlowe i ich logo oraz zdjęcia, materiały oraz treści użyte na stronie internetowej https://fasanio.pl są własnością Artura Aniserowicza prowadzącego działalność gospodarczą FASANiO® Artur Aniserowicz, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Bieszczadzka 10 a, 35-082 Rzeszów i mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedającemu, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://fasanio.pl, bez zgody Sprzedającego.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://fasanio.plstanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedającemu i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 

§12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI (B2B)
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Klienta.
 3. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona. 
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Strona https://fasanio.pl i prowadzący ją przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa formularza zamówień; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.
 3. Umowy zawierane poprzez stronę https://fasanio.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikające z Umów Sprzedaży między https://fasanio.pl, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Załącznik nr 2

WARUNKI GWARANCJI

Postanowienia ogólne.

 1. Firma FASANiO® Artur Aniserowicz (dalej jako Gwarant) zapewnia, iż towar jest dobrej jakości, nie ma wad i spełnia swoje funkcje, pod warunkiem eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem
 2. Okres gwarancji wynosi:

a)w przypadku  urządzeń  nabytych przez Klienta będącego Konsumentem- 2 lata od daty dostarczenia wyrobu do Klienta,

 1. b) w przypadku urządzeń nabytych przez Kupującego niebędącego Konsumentem– 12 miesięcy od daty dostarczenia wyrobu do Klienta .
 1. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Gwarancją objęte są wady wynikające z:
  a. nieprawidłowego wykonania wyrobu;
  b. dostarczenia wyrobu w stanie niekompletnym;
  c. wady powstałe w czasie właściwego użytkowania;
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami takimi jak: uderzenie pioruna, przepięcie linii energetycznej, udar mechaniczny, pożar, zalanie lub inne niekontrolowane zjawisko, niezależne od Sprzedającego.
 4. Gwarant  gwarantuje użytkownikowi sprawne działanie urządzenia pod warunkiem instalacji, przechowywania i eksploatowania urządzenia zgodnie
  z informacjami zawartymi w Instrukcji Obsługi.
 5. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Producenta.
 6. Reklamowane urządzenie powinno być dostarczone wyczyszczone, wraz
  z wyposażeniem standardowym w oryginalnym opakowaniu.
 7. Przekazując urządzenie do naprawy gwarancyjnej Użytkownik ma obowiązek okazania ważnej Karty Gwarancyjnej, bez śladów zmian i ingerencji użytkownika.
 8. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej, Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do Gwaranta na adres ul. Bieszczadzka 10 a, 35-08 Rzeszów.
 9. Przed wysyłką zalecany jest kontakt  z Gwarantem.
 10. Wysyłając urządzenie do Gwaranta użytkownik urządzenia zobowiązany jest przesłać własne informacje kontaktowe, wskazać adres, na który należy odesłać urządzenie oraz załączyć krótki opis usterki.
 11. Odpowiedzialność Gwaranta jest ograniczona do wysokości równej cenie reklamowanego produktu.

Wady powstałe w czasie transportu

 1. Uszkodzenia i braki towarowe w zamówieniach realizowanych za pośrednictwem przewoźnika będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego przez przewoźnika w momencie dostarczenia przesyłki.
 2. Zawartość oraz stan przesyłki należy dokładnie sprawdzić w obecności przewoźnika.
  Nie należy sugerować się zapewnieniami przewoźnika o właściwym stanie towaru. Przewoźnik nie ma prawa odmówić sprawdzenia stanu przesyłki wraz z Klientem.
 3. Po spisaniu protokołu należy niezwłocznie poinformować firmę FASANiO® o zaistniałej sytuacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail bądź telefonicznie.

 

Regulamin konta w Sklepie FASANiO®
Adres sklepu: https://sklep.fasanio.pl

 

SPIS TREŚCI

§1. DEFINICJE
§2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
§3. WYMOGI TECHNICZNE
§4. KONTO
§5. REKLAMACJE
§6. DANE OSOBOWE
§7. ZASTRZEŻENIA

 

§1. DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy FASANiO® prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.fasanio.pl

Sprzedawca - przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą FASANiO® Artur Aniserowicz z siedzibą w Rzeszowie, ul. Bieszczadzka 10 a, 35-082 Rzeszów NIP: 7642305733, REGON: 301374354.

§2. DANE TELEADRESOWE PRZEDSIĘBIORCY UMOŻLIWIAJĄCE KLIENTOWI KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM

 1. adres pocztowy: 35-082 Rzeszów, ul. Bieszczadzka 10 a
 2. numer telefonu : +48 798 828744,
 3. adres poczty elektronicznej: biuro@fasanio.pl

§3. WYMOGI TECHNICZNE

Do korzystania ze sklepu niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet, JavaScript oraz pliki Cookies, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz  klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§4. KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@fasanio.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§5. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail: biuro@fasanio.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
 2. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 3. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.§6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§7. ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

 • konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
 • poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
 • zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi zgody dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@fasanio.pl. Skutkiem nie wyrażenia zgody będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny