• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE
  1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Klienta będącego konsumentem stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
  2. Wobec kupującego nie będącego Konsumentem, Sprzedający nie odpowiada na podstawie przepisów dotyczących rękojmi rzeczy sprzedanej.

   

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

   

  1. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fasanio.pllub pisemnie na adres: ul. Bieszczadzka 10 a, 35-082 Rzeszów.

   

  1. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.

   

  1. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Bieszczadzka 10 a, 35-082 Rzeszów.

   

  1. Klient odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności przewoźnika z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

   

  1. Sprzedający ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

   

  1. W przypadku uznania reklamacji Klienta, Sprzedający pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

   

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

   

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

   

  1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

   

  • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

   

  1. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, korzystając z danych podanych w § 1 Regulaminu, które może zostać wysłane pocztą lub drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres : biuro@fasanio.pl.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie,
   o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego w załączniku 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedający niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia
   o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
  6. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży.


  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy na adres wskazany w par. 1 regulaminu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem 14 dni.
  2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść.
  3. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   

  1. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

   

  1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

   

  1. Zwrotu płatności Sprzedający dokona na konto bankowe, jakie zostało przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

   

  1. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   

  1. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży nie obowiązuje w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.).

   

  1. Zawierając umowę Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

   

  Załącznik nr 1

   

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  – Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

  – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu

  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  – Adres konsumenta(-ów)

  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  – Data

  (*) Niepotrzebne skreślić.

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny